Regulamin platformy RegioHurt.pl

Artykuł 1 – Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Konto - wydzielona część RegioHurt.pl przynależna danemu Użytkownikowi, dostępna dla Użytkownika za podaniem hasła oraz identyfikatora po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Administratora. Konto umożliwia zarządzanie informacjami dotyczącymi Użytkownika oraz dokonywanie czynności prawnych oraz faktycznych przypisywanych danemu Użytkownikowi.
 2. Konto Dystrybutora/Producenta - Konto, w stosunku do którego przeprowadzona została dodatkowa weryfikacja, przeznaczone dla Użytkowników, którzy zawarli z Administratorem Umowę i zamierzają za pośrednictwem RegioHurt.pl sprzedawać Towary (Dystrybutorów/Producentów).
 3. RegioHurt.pl - system informatyczny pełniący funkcję platformy handlu elektronicznego B2B („Business to Business”), dostępny pod adresem www.RegioHurt.pl Właścicielem RegioHurt.pl jest Kompania Ecommerce Sp. z o.o., która obsługuje RegioHurt.pl i jest jej moderatorem.
 4. Regulamin - niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników oraz stanowiący Ogólne Warunki Umowy zawieranej pomiędzy Administratorem oraz Użytkownikiem.
 5. Rejestracja – procedura zakładania Konta określona szczegółowo w Regulaminie.
 6. Towar - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem.
 7. Transakcja - każda umowa zawierana pomiędzy Użytkownikami przy wykorzystaniu RegioHurt.pl . Wszystkie Transakcje zawierane za pośrednictwem RegioHurt.pl podlegają zasadom przewidzianym w Regulaminie, chyba że jego postanowienia szczególne stanowią inaczej.
 8. Usługi - funkcjonalności RegioHurt.pl obejmujące obowiązki Administratora w zakresie szczegółowo określonym w postanowieniach Regulaminu:
 9. Użytkownik - osoba fizyczna, wspólnicy spółki cywilnej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, mająca siedzibę w Polsce lub zagranicą, posiadająca zdolność prawną oraz pełną zdolność do czynności prawnych, która pozytywnie przeszła proces rejestracji na RegioHurt.pl
 10. Dystrybutor/Producent - Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach RegioHurt.pl na mocy zawartej z Administratorem Umowy.
 11. Kupujący - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towary w ramach RegioHurt.pl.
 12. Administrator - Kompania eCommerce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego, 03-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559394, REGON: 361595947, NIP: 1132890563, adres e-mail: kontakt@regiohurt.pl

Artykuł 2 – Warunki ogólne rejestracji Konta i korzystania z RegioHurt.pl

 1. Administrator zastrzega, iż nie oferuje jakichkolwiek Usług, nie jest w żaden sposób powiązany ani faktycznie, ani prawnie, jak również nie pośredniczy ani nie dokonuje żadnych czynności faktycznych lub prawnych z podmiotami pochodzącymi z państw, na które nałożono sankcje, jak też z podmiotami powiązanymi finansowo z tymi państwami.
 2. Mając na uwadze zagwarantowanie profesjonalnego poziomu oferowanych Usług i Towarów, osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie mogą dokonać rejestracji na RegioHurt.pl ani być stroną Umowy.
 3. Do rejestracji Konta konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na RegioHurt.pl poprzez wprowadzenie podstawowych danych rejestrowych związanych z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą. Katalog danych niezbędnych dla rejestracji obejmuje m. in: - firmę wraz z podaniem formy prowadzonej działalności gospodarczej, - numer identyfikacji podatkowej, - numer statystyczny, - numer telefonu, - adres (ulica, numer, kod, miejscowość), - imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej osoby zakładającej Konto w imieniu i na rzecz Użytkownika.
 4. W razie rozbieżności pomiędzy danymi ujawnionymi we właściwym dla Użytkownika rejestrze przedsiębiorców a danymi podanymi przez Użytkownika w procesie rejestracji, Administrator będzie uprawniony do kierowania się danymi ujawnionymi w rejestrze.
 5. Podany adres prowadzonej działalności gospodarczej powinien być tożsamy z wpisem do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców. Wymóg ten stosuje się odpowiednio do Użytkowników mających siedzibę zagranicą, o ile w kraju siedziby Użytkownika rejestr taki istnieje.
 6. W przypadku adresu poczty elektronicznej podawany adres powinien być tym, który Użytkownik wykorzystuje na bieżąco w prowadzeniu działalności gospodarczej.
 7. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto na RegioHurt.pl.
 8. W przypadku otrzymania zgłoszenia o nadużyciu Administrator jest uprawniony do podjęcia działań mających na celu weryfikację prawdziwości twierdzeń zawartych w zgłoszeniu, w tym żądania przesłania stosownych dokumentów lub innych dowodów nadużycia.
 9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik, który udostępnił Konto innemu podmiotowi ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania tego podmiotu podejmowane w ramach RegioHurt.pl.

Artykuł 3 – Odmowa rejestracji Konta

 1. W przypadku wątpliwości odnośnie prawdziwości lub kompletności danych rejestrowych podanych przez Użytkownika Administrator zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika przesłania kopii zaświadczeń z właściwych rejestrów potwierdzających dane podane w procesie rejestracji.
 2. Administrator może żądać potwierdzenia prawdziwości danych przez cały okres funkcjonowania Konta, w szczególności na skutek zgłoszenia nieprawidłowości dokonanego przez innego Użytkownika.
 3. Odmowa lub brak przesłania przez Użytkownika żądanych danych lub dokumentów lub stwierdzenia przez Administratora, że podane dane są nieprawdziwe powoduje, iż Administrator może odmówić rejestracji Konta. W sytuacji, gdy brak lub odmowa przesłania żądanych danych Użytkownika dotyczy Konta już aktywnego, Administrator jest uprawniony do jego zablokowania, jak i do rozwiązania Umowy na zasadach wskazanych art. 12 ust. 2 Regulaminu.

Artykuł 4 – Transakcje

 1. Za pomocą RegioHurt.pl Administrator umożliwia:
  • Użytkownikowi Konta Dystrybutora - prezentowanie własnej oferty handlowej w postaci katalogu Towarów, przesyłania i przeglądania zapytań ofertowych, składania ofert handlowych, oraz organizowania aukcji lub uczestnictwa w aukcjach mających na celu przeprowadzenie Transakcji.
  • Użytkownikowi Konta – dokonywanie wszystkich czynności zastrzeżonych dla Użytkownika - na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
 2. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Dystrybutor/Producent oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 3. Użytkownik zapewni, aby osoby upoważnione przez niego do dostępu do Konta posiadały stosowne umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Użytkownika, w tym do dokonywania Transakcji.
 4. W razie wątpliwości domniemuje się, że osoby działające w imieniu Użytkownika na RegioHurt.pl są należycie umocowane do składania oświadczeń woli w jego imieniu i na jego rzecz. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za czynności podejmowane przez osobę nienależycie umocowaną lub nieposiadającą umocowania do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Użytkownika w zakresie czynności dokonywanych na RegioHurt.pl.
 5. Każdy z Użytkowników będący stroną Transakcji zobowiązany jest do złożenia oświadczenia woli w formie wymaganej przez przepisy prawa lub przez uprzednio dokonaną pomiędzy Stronami czynność prawną niezwłocznie po dokonaniu Transakcji, o ile strony Transakcji wyraźnie nie postanowiły inaczej.
 6. Ceny podawane przez Użytkowników są cenami netto, niezawierającymi podatku od towarów i usług (VAT). Dystrybutor/Producent po otrzymaniu zamówienia ustala cenę brutto, zawierającą podatek od towarów i usług, do której zapłaty zobowiązany jest Kupujący.
 7. Dystrybutor/Producent jest zobowiązany wraz z oferowaną ceną podać, jakie koszty dodatkowe wiążą się z realizacją Transakcji, w szczególności informacje dotyczące kosztów dostawy Towaru i jego ubezpieczenia.
 8. Zmiana warunków Transakcji jest możliwa jedynie za akceptacją obu stron Transakcji, z tym zastrzeżeniem, że brak wyraźnej zgody na zmianę warunków Transakcji strony, której zaproponowano jej zawarcie, prowadzi do realizacji Transakcji z uprzednio ustalonymi warunkami.
 9. Administrator dopuszcza możliwość odstąpienia od zasady wyrażonej w ust. 8 powyżej w przypadku Towarów zmienno wagowych. Za Towary zmienno wagowe uważa się takie, których ostateczna waga dostarczanego Towaru ustalana jest po jego zważeniu w magazynie Dystrybutora/Producenta po dokonaniu zamówienia za pośrednictwem RegioHurt.pl. Dopuszczalne odstępstwo od wagi zamówionego Towaru nie może przekraczać 15 %. Dystrybutor/Producent oferujący sprzedaż Towarów zmienno wagowych jest zobowiązany uprzedzić Użytkowników o możliwości zmiany wagi zamówionego Towaru i związanej z tym wyższej wartości tego Towaru. Użytkownik, który został prawidłowo poinformowany przed dokonaniem Transakcji o powyższej możliwości nie może odstąpić od umowy zawartej z Dystrybutorem/Producentem z powołaniem się na zmianę wagi i wartości zakupionego Towaru.
 10. Dystrybutor jest zobowiązany przekazać innym Użytkownikom uczestniczącym w Transakcji wszelkie informacje wymagane przepisami prawa obowiązującego w kraju, w którym mieści się jego siedziba lub innego prawa mającego zastosowanie, w tym informacje o Towarach będących przedmiotem Transakcji.

Artykuł 5 - Towary zakazane

 1. Dystrybutorzy zobowiązują się do nieoferowania do sprzedaży Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej. Zakazany jest również obrót Towarami, który może być uznany za naruszające dobre obyczaje.
 2. Administrator wprowadza ponadto zakaz oferowania Towarów, o których mowa w ust. 1 i 2, jako bezpłatnych dodatków do sprzedaży innych Towarów.
 3. Administrator jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych wymogów sprzedaży wobec określonej grupy Towarów i zobowiązanie Dystrybutora/Producent do zamieszczenia w opisie Towaru na stronie Transakcji określonej treści wskazującej na szczególne cechy oferowanego Towaru.
 4. Wykaz Towarów, o których mowa w ust. 4, może zostać zawarty w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Administrator ma także prawo poinformować Użytkownika o wymogach, o których mowa w ust. 4, w trakcie procesu rejestracji Konta Dystrybutora.

Artykuł 6 – Tryb ofertowy

 1. Oferta może być złożona przez Użytkownika:
  • poprzez samodzielne wypełnienie formularza ofertowego dostępnego na Regiohurt.pl i przesłanie go innemu Użytkownikowi
  • jako odpowiedź na otrzymane zapytanie ofertowe od innego Użytkownika
  • jako odpowiedź na zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji utworzonej przez innego Użytkownika.
 2. Użytkownik w ramach Konta Dystrybutora/Producenta może dokonać prezentacji produktów lub usług w katalogu Towarów.
 3. Szczegóły ofert i możliwość podjęcia dalszych czynności dostępnych w ramach Regiohurt.pl są dostępne dla Użytkowników po zalogowaniu.
 4. Poprzez złożenie oferty sprzedaży Dystrybutor/Producent oświadcza, że obrót Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa ani praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została złożona oferta.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur elektronicznych z wykorzystaniem mechanizmów Regiohurt.pl przez innych Użytkowników bezpośrednio na podany przez Użytkownika adres e-mail lub jego Konto. Akceptacja Regulaminu Regiohurt.pl stanowi jednocześnie akceptację przesyłania (udostępniania) faktur w formie elektronicznej. Faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto, przy użyciu loginu i hasła, w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.

Artykuł 7 – Modyfikacja ofert przez Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez Użytkowników w opisie oferty, w tym za zaniechanie umieszczenia informacji wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Administrator może dokonywać zmian edytorskich w treści zapytania ofertowego, w pozycji katalogowej lub w innej treści wprowadzanej przez Użytkownika na mocy upoważnienia udzielonego przez Użytkownika poprzez akceptację Regulaminu. Zmiany edytorskie mają za zadanie poprawę jakości publikowanych treści i nie dotyczą zmian, które mogłyby mieć wpływ na przedmiot i warunki Transakcji.
 3. Administrator zastrzega, iż jest uprawniony do modyfikacji ofert sprzedaży określonych Towarów, gdy jest to uzasadnione:
  • dbałością o wysoką jakość Towarów oferowanych za pośrednictwem RegioHurt.pl.
  • znaczną rozbieżnością cenową pomiędzy ofertą sprzedaży a średnią ceną rynkową danego Towaru.
  • naruszeniem zakazu oferowania danej kategorii Towarów przewidzianego w postanowieniach Regulaminu lub przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  • wątpliwościami co do prawdziwości i rzetelności informacji podawanych przez Dystrybutora/Producenta
  • innymi, szczególnie uzasadnionymi względami.
 4. Administratorowi przysługuje również prawo do zablokowania lub usunięcia oferty, zapytania ofertowego, pozycji katalogowej, aukcji lub innej treści wprowadzonej przez Użytkownika z przyczyn określonych w ust. 1 i 3. 5. Administrator w przypadkach, o których mowa w dwóch ustępach poprzedzających, powiadomi Użytkownika o dokonanych czynnościach.

Artykuł 8 - Baza Danych, Jakość i Dostępność Artykułów

 1. Dystrybutor/Producent jest zobowiązany do rzetelnego i nieustannego dbania o dokładność bazy danych Towarów, które oferuje do sprzedaży za pośrednictwem RegioHurt.pl.
 2. Opis Towaru powinien w szczególności zawierać następujące informacje:
  • nazwa artykułu (możliwie najlepiej odzwierciedlająca jego postać)
  • poszczególne atrybuty Towaru, tj. kolor, typ, rodzaj, cechy szczególne, pozwalające na bardzo konkretne wyszukanie produktu
  • dokładny opis Towaru zawierający benefity dla Użytkowników
  • termin przydatności do spożycia przed otwarciem i po otwarciu
  • sposób przechowywania (temperatura) przed otwarciem i po otwarciu
  • skład oraz informacje dotyczące niepożądanego działania Towaru, w tym w szczególności dotyczące potencjalnych alergenów, które może zawierać produkt oraz innych substancji o potencjalnym, negatywnym wpływie na zdrowie
  • kody EAN, jednostki dostawy i opakowania jednostkowego
  • pojemność opakowania jednostkowego i ilość opakowań zbiorczych w jednostce dostawy
  • cenę za jednostkę dostawy (kilogram/litr/sztuka)
  • lead time (termin od zamówienia do dostawy), określenie dni tygodnia, w jakich dostawa może być zrealizowana oraz cenę dostawy, a także wartość zakupu, od której dostawa jest bezpłatna
  • zdjęcie Towaru (opakowanie jednostkowe) o rozdzielczości umożliwiającej powiększenie obrazu
  • ID zewnętrzne produktu (kod systemowy Dystrybutora/Producenta)
 3. W przypadku gdy nie ma możliwości zastosowania któregokolwiek z elementów opisu wymienionych w ust. 2, Dystrybutor/Producent powinien wykorzystać pozostałe informacje, by jak najpełniej przedstawić zalety Towaru oferowanego do sprzedaży za pośrednictwem RegioHurt.pl.
 4. Dystrybutor/Producent jest zobowiązany zapewnić rzetelną i aktualną informację dotyczącą stanu Towarów, które znajdują się w jego magazynach i są przeznaczone do sprzedaży za pośrednictwem RegioHurt.pl. Dystrybutor/Producent przekazując Administratorowi informację o stanach magazynowych lub udostępniając ją bezpośrednio za pomocą Konta Dystrybutora posiadanego na RegioHurt.pl, będzie uwzględniać wyłącznie Towary, które faktycznie znajdują się w jego magazynie. Wyklucza się uwzględnianie Towarów, których dostawa będzie miała nastąpić w przyszłości, nawet w przypadku, gdy dokładny termin dostawy będzie znany Dystrybutorowi/Producentowi i nie opóźni realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem.
 5. Towary, które mają wady jakościowe lub krótki termin przydatności do spożycia, nie mogą być ujmowane w ofercie umieszczonej w RegioHurt.pl.
 6. Dystrybutorzy/Producenci zapewniają następujące minimalne terminy przydatności Towarów dostarczanych Użytkownikom:
  • świeże mięso mielone i podroby - 3 dni
  • świeże warzywa i owoce - 3 dni
  • świeże ryby i owoce morza - 3 dni
  • jaja i nabiał - 7 dni
  • artykuły mrożone - 90 dni
  • artykuły suche - 180 dni, przy czym na mocy odrębnego porozumienia Strony Transakcji mogą ustalić minimalne terminy przydatności również dla innych kategorii Towarów. Porozumienie nie jest wymagane, jeżeli terminy przydatności określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa
 7. Dystrybutor/Producent jest zobowiązany do udostępnienia swojego logo w celu użycia go przez Administratora do przygotowania kampanii komunikacyjnej w portalu RegioHurt.pl i na rzecz promocji rozwiązań oferowanych przez Administratora.

Artykuł 9 - Warunki dostaw Towarów

 1. Realizacja dostaw Towarów odbywa się z zachowaniem standardów wynikających z systemów kontroli jakości żywności obowiązujących w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem systemu HACCP.
 2. Realizacja dostaw Towarów będzie następować przy zachowaniu pełnej dokumentacji, na którą składają się: Dowód Dostawy, Faktura oraz Protokół Reklamacyjny według wzorów zaakceptowanych przez Administratora.
 3. Realizacja dostaw Towarów następuje zgodnie z zadeklarowaną przez Dystrybutora/Producenta za pośrednictwem RegioHurt.pl datą i przedziałem czasowym.
 4. W ramach Konta Dystrybutora/Producenta udostępniane są szczegółowe informacje dotyczące warunków dostaw Towarów, w tym godzin, w których następują, a także informacje dotyczące trybu reklamacyjnego i danych kontaktowych umożliwiających Użytkownikom złożenie reklamacji.

Artykuł 10 - Polityka reklamacyjna

 1. Dystrybutor/Producent zobowiązuje się realizować dostawy przy zachowaniu Wskaźnika Poziomu Serwisu na poziomie 98%.
 2. Wskaźnik Poziomu Serwisu jest obliczany na podstawie poniższego wzoru, przy czym do ilości Towarów uwzględnianych przy obliczaniu Wskaźnika Poziomu Serwisu nie wlicza się Towarów innych, niż te, które zostały zamówione przez Użytkownika RegioHurt.pl.
 3. W przypadku złożenia reklamacji podczas dostawy, Dystrybutor/Producent jest zobowiązany poinformować Administratora o przyczynach reklamacji, przesyłając na adres Administratorowi skan protokołu reklamacyjnego w terminie 24 godzin od momentu realizacji dostawy, której dotyczy reklamacja.
 4. Dystrybutor/Producent i Administrator są zobowiązani do współdziałania w zakresie analizowania przyczyn reklamacji każdej Transakcji w celu maksymalnego obniżenia liczby reklamacji.
 5. Administrator we własnym zakresie prowadzi badania poziomu satysfakcji Użytkowników z dokonanych za pośrednictwem RegioHurt.pl zakupów. Administrator udostępnia Dystrybutorowi/Producentowi wyniki badania poziomu satysfakcji Użytkowników w celu umożliwienia Dystrybutorowi/Producentowi podjęcia działań zmierzających do osiągnięcia wyniku przewidzianego w ust. 1.

Artykuł 11 - Obowiązki Administratora

 1. Rolą Administratora jest wyłącznie zapewnianie mechanizmów do zawierania Transakcji pomiędzy Użytkownikami, z zastrzeżeniem uprawnień, o których mowa w Regulaminie.
 2. Administrator jest jednak zobowiązany do dołożenia najwyższej staranności przy wykonywaniu obowiązków związanych z zapewnieniem bieżącego i efektywnego funkcjonowania RegioHurt.pl, co obejmuje zwłaszcza obowiązki:
  • aktywnego promowania RegioHurt.pl, w szczególności poprzez wykorzystanie portali internetowych, w tym społecznościowych i branżowych, prasy specjalistycznej i innych mediów oraz form reklamy zgodnych z aktualną polityką promocyjną Administratora
  • dbałości o należyte wykonywanie Usług dostępnych na RegioHurt.pl, w szczególności w zakresie obsługi profilu Użytkownika, zapytań ofertowych, aukcji, składania ofert, zamówień, katalogu produktów, powiadomień i komunikacji wewnętrznej
  • przedstawiania Użytkownikom zasad świadczenia Usług za pośrednictwem RegioHurt.pl lub nabycia Towarów dostępnych w aktualnych ofertach Dystrybutorów/Producentów
  • właściwego informowania Użytkowników o zakresie, jakości Usług, właściwościach sprzedawanych Towarów, zgodnie z informacjami Dystrybutorów/Producentów zawartych w ich aktualnych Ofertach
  • stosowania zastrzeżonych w Regulaminie RegioHurt.pl standardów oceny wiarygodności Użytkowników
  • odpowiedniej ekspozycji Towarów według najlepszych praktyk
  • współdziałania w przeprowadzaniu w ramach RegioHurt.pl działań promocyjnych i uczestnictwa w organizowanych przez Dystrybutorów/Producentów akcjach promocyjnych

Artykuł 12 – Blokada Konta i inne uprawnienia Administratora

 1. Administratorowi przysługuje prawo do wprowadzenia blokady Konta Użytkownika w przypadkach określonych w Regulaminie, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że z Konta korzysta osoba nieupoważniona przez Użytkownika.
 2. Blokada Konta polega na uniemożliwieniu Użytkownikowi zalogowania się do Konta a przez to dokonywania Transakcji.
 3. W celu usunięcia blokady Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem. Administrator jest uprawniony do zastosowania blokady Konta do czasu podjęcia decyzji o rozwiązaniu Umowy na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 4. W sytuacjach przewidzianych w ust. 1 Administrator może:
  • poprzestać na udzieleniu Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej
  • ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych Usług świadczonych w ramach RegioHurt.pl
 5. Administrator ma prawo zablokować Konto Użytkownika i rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli okaże się, że Użytkownik zarejestrowany na RegioHurt.pl ma swoją siedzibę lub jest kontrolowany lub reprezentowany bezpośrednio lub pośrednio przez podmiot lub osobę posiadającą siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie, na które sankcje wprowadziły Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych lub Stany Zjednoczone.
 6. W przypadku zablokowania Konta z powodów określonych w ust. 5, oferty, zapytania ofertowe oraz wszelkie inne czynności wykonywane w odniesieniu do Konta w zakresie bieżącej i niezawartej Transakcji zostaną zablokowane przez Administratora. Czynności te zostaną uznane za nieważne z dniem blokady Konta.
 7. Blokada Konta nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora zarówno ze strony Użytkownika, którego Konto zostało zablokowane, jak i Użytkownika, który otrzymał ofertę lub zapytanie ofertowe od wyżej wskazanego Użytkownika.

Artykuł 13 - Opłaty

 1. Kupujący nie ponosi żadnych opłat z tytułu korzystania z RegioHurt.pl.

Artykuł 14 - Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania Użytkowników lub oświadczenia Użytkowników RegioHurt.pl składane innym Użytkownikom RegioHurt.pl lub za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z Transakcji lub treści przesyłanych przez Użytkownika na RegioHurt.pl.
 2. Administrator nie weryfikuje i nie gwarantuje treści składanych oświadczeń woli pod kątem ich ważności i zgodności z przepisami prawa, jak też nie gwarantuje bezpieczeństwa Towarów sprzedawanych w ramach Transakcji.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Dystrybutora/Producenta do sprzedaży Towarów ani za wypłacalność Użytkowników. O wszelkich nieprawidłowościach w powyższym zakresie Administrator powinien być jednak niezwłocznie poinformowany przez Użytkownika będącego stroną Transakcji. Zawiadomienie może być potraktowane jako wniosek o podjęcie działań, o których mowa w Regulaminie.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność RegioHurt.pl spowodowaną zakłóceniami technicznymi albo działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez materiały przesyłane pomiędzy stronami Transakcji za pośrednictwem RegioHurt.pl.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z posłużenia się przez Użytkownika nieprawdziwymi lub niezgodnymi z prawem informacjami, aczkolwiek dochowa wszelkich starań na etapie weryfikacji Użytkownika przy rejestracji Konta, by dane Użytkownika identyfikujące go na RegioHurt.pl były zgodne ze stanem rzeczywistym.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada stosownych uprawnień, majątkowych praw autorskich, lub stosownych licencji, umożliwiających udostępnianie przez niego w ramach RegioHurt.pl utworów związanych z oferowanymi przez niego Towarami.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie mogą wyniknąć na skutek usterek w funkcjonowaniu RegioHurt.pl związanych z działaniami Użytkownika, w szczególności wynikających ze stosowania przez niego nieodpowiedniego oprogramowania.
 9. Wszelkie oznaczenia identyfikujące Administratora mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie za uprzednią zgodą Administratora wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

Artykuł 15 – Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są przez niego realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. 2. Reklamacja może zostać złożona:
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na RegioHurt.pl
  • w formie pisemnej na adres: Kompania eCommerce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego 44 lok.3, 03-972 Warszawa
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej takie informacje jak: firma i dane adresowe Użytkownika, zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz propozycję rozwiązania problemu.
 3. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania.
 4. W przypadku braku pełnych danych niezbędnych do rozpoznania reklamacji, Administrator wzywa Użytkownika do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia. Rozpatrzenie reklamacji w przypadku jej uzupełnienia o niezbędne dane następuje w terminie 21 dni od ich otrzymania przez Administratora.
 5. Administrator zastrzega, iż może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

Artykuł 16 – System ocen, komentarzy i rekomendacji (System Ratings&Review)

 1. W ramach RegioHurt.pl Użytkownikom udostępniony jest system ocen, komentarzy i rekomendacji (System Ratings&Review) mający na celu ocenę działań Użytkownika w ramach RegioHurt.pl, w tym poprzez przyznawanie punktacji za poszczególne kategorie działań.
 2. Każda ze stron zrealizowanej Transakcji może wystawić ocenę Transakcji. Oceny dokonuje się w skali od 1 do 5. Prawidłowość realizacji umowy przez Dystrybutora/Producenta ocenia się pod względem następujących parametrów:
  • zgodność Towaru z zamówieniem
  • kontakt z Dystrybutorem/Producentem
  • czas realizacji zamówienia
  • warunki dostawy
 3. Oceniający może połączyć udzielenie oceny z komentarzem opisowym, w ramach którego dokonuje subiektywnej oceny przebiegu Transakcji oraz realizacji umowy. Komentarz zawsze przyporządkowany jest do danego Konta i zarazem konkretnej Transakcji oraz wynikającej z niej umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie komentarze i odpowiedzi
 4. Oceny transakcji wraz z komentarzami podlegają upublicznieniu w ramach profili stron Transakcji i są dostępne dla innych Użytkowników
 5. Użytkownicy mogą wystawiać swoim kontrahentom rekomendację dotyczącą ogólnej działalności handlowej pomiędzy stronami. Udzielona rekomendacja może być opublikowana w ramach publicznego profilu Użytkownika.
 6. W ramach Konta Użytkownika możliwe jest umieszczanie aktualności dotyczących działalności Użytkownika w ramach RegioHurt.pl.
 7. Użytkownik nie może w ramach aktywności na RegioHurt.pl, a w szczególności w ramach działań wskazanych w ust. 1-5, zamieszczać treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub treści szkodliwych, obraźliwych lub nieprzyzwoitych.
 8. Zakazuje się w ramach komentarzy umieszczania:
  • wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasistowskich lub ksenofobicznych
  • danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób z wyjątkiem loginów Kupującego oraz Dystrybutora/Producenta biorących udział w danej Transakcji
  • adresów stron internetowych
  • treści o charakterze reklamowym
 9. W przypadku otrzymania zawiadomienia o dokonaniu naruszeń, o których mowa w ust. 7 -8, Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania usunięcia takich treści, zablokowania Konta lub rozwiązania Umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym.
 10. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności Użytkownika poprzez podwyższanie lub zaniżanie liczby punktów za pozytywne komentarze.
 11. W przypadku wykrycia przez Użytkownika lub dowolną inną osobę lub podmiot, że treści przesłane przez Użytkownika mogą naruszać ust. 7 powyżej lub inne postanowienia Regulaminu, należy skontaktować się niezwłocznie z Administratorem za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego dostępnego na RegioHurt.pl.

Artykuł 17 - Dane osobowe

 1. Administratorem wszelkich danych osobowych wprowadzonych w procesie zakładania Konta oraz przetwarzanych przez Użytkownika w trakcie korzystania z RegioHurt.pl jest Administrator.
 2. Dane będą przetwarzane celu wykonania Umowy, w celach analitycznych i statystycznych, jak też innych celach zgodnych z prawem. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo do ich zmiany.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do wypełniania we własnym zakresie wszelkich obowiązków, w tym informacyjnych, przewidzianych przez mające zastosowanie przepisy prawa, w stosunku do osób, których dane osobowe przetwarza jako administrator danych z wykorzystaniem RegioHurt.pl.
 4. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Administratora w związku z korzystaniem z RegioHurt.pl, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Administratora informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Transakcji i z realizacją umów zawartych w wyniku Transakcji.
 5. Zakładając Konto w RegioHurt.pl Użytkownik udostępnia adres poczty elektronicznej, w celu komunikacji na RegioHurt.pl oraz przesyłania mu drogą elektroniczną przez Administratora oraz innych Użytkowników RegioHurt.pl informacji handlowych, w tym ofert, zaproszeń do składania ofert, zaproszeń do wzięcia udziału w aukcjach i innych podobnych komunikatów o charakterze komercyjnym.
 6. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i analizowanie danych, nie stanowiących danych osobowych, zgromadzonych przez Administratora, w tym danych dotyczących Użytkowników oraz Transakcji.

Artykuł 18 - Obowiązek poufności

 1. Tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora i Użytkownika stanowią wszelkie informacje ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące Administratora lub Użytkownika stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), niezależnie od tego, czy podmiot uprawniony podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, otrzymane przez Administratora lub Użytkownika w trakcie współpracy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.
 2. Tajemnicę przedsiębiorstwa Dystrybutora/Producenta stanowią w szczególności wszelkie informacje na temat struktury dystrybucji, sieci sprzedaży, polityki sprzedaży, w tym również polityki Dystrybutora/Producenta w zakresie stosowanych cen.
 3. Tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora stanowią w szczególności wszelkie informacje na temat funkcjonowania platformy RegioHurt.pl i jej obsługi przez Administratora udostępnione w jakiejkolwiek formie Użytkownikowi.
 4. Administrator ograniczy wykorzystanie przekazywanych mu informacji wyłącznie do realizacji Umowy i gwarantuje, że ich rozpowszechnienie, kopiowanie w ramach jego działalności będzie odbywać się na zasadach uzgodnionych każdorazowo.
 5. Zobowiązania dochowania poufności i ograniczonego używania nie mają zastosowania do informacji, które:
  • stały się publicznie dostępne bez naruszenia Umowy, lub
  • w chwili ich wyjawienia były znane Administratorowi bez ograniczenia lub które zostały uzyskane przez Administratora od osoby trzeciej zgodnie z prawem i w sposób wolny od jakichkolwiek restrykcji, lub
  • zostały niezależnie opracowane przez Administratora, lub
  • zostały ujawnione bez ograniczeń na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika
 6. Administrator będzie uprawniony do ujawnienia informacji poufnych, których ujawnienie jest wymagane dla wykonania orzeczenia sądu lub innego uprawnionego organu albo zastosowania aktu prawnego, pod warunkiem, że niezwłocznie poinformuje Użytkownika o żądaniu ujawnienia informacji poufnych i będzie właściwie współpracował z Użytkownikiem w celu zastosowania odpowiednich środków ochronnych.
 7. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień Administrator i Użytkownik nie są uprawnieni do ujawniania jakichkolwiek szczegółów współpracy opartej o postanowienia Regulaminu i Umowy.
 8. W przypadku niedotrzymania postanowień niniejszego artykułu, podmiotom uprawnionym przysługuje żądanie zaniechania zachowania sprzecznego z powyższymi postanowieniami, względnie usunięcia skutków naruszenia, w wyznaczonym, odpowiednim terminie.

Artykuł 19 - Prawa autorskie

 1. RegioHurt.pl oraz stworzone w jej ramach przez Administratora materiały, które zostały udostępnione na RegioHurt.pl, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, lub bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z tego tytułu podlegają ochronie prawnej.
 2. Administrator zezwala Użytkownikom na korzystanie z utworów i baz danych, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego korzystania z RegioHurt.pl i realizacji Umowy.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw Administratora do RegioHurt.pl jest on uprawniony do niezwłocznego, bez wykorzystania trybu mediacyjnego, skorzystania z dostępnych środków ochrony prawnej, w tym w szczególności przysługujących mu na mocy uprawnień przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawie prawo własności przemysłowej, jak też na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Artykuł 20 - Zmiana Regulaminu

 1. Administratorowi przysługuje uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Zmiana Regulaminu następuje poprzez:
  • powiadomienie Użytkownika wiadomością skierowaną do jego Konta
  • przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika
 3. Wiadomość o zmianie Regulaminu będzie zawierać link do strony internetowej, pod którym udostępniono nową wersję Regulaminu.
 4. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia Użytkownikom zmienionego Regulaminu.
 5. Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 6. Niezłożenie przez Użytkownika oświadczenia o braku zgody na wprowadzone zmiany w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania komunikatu o zmianie Regulaminu uznaje się akceptację nowej treści Regulaminu.
 7. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o braku akceptacji dla zmian w Regulaminie, Umowa ulega rozwiązaniu wraz z upływem terminu wejścia w życie nowego Regulaminu.
 8. Zmiana procesu weryfikacji, o którym mowa w art. 3 Regulaminu, nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu i nie wymaga zgody Użytkownika.

Artykuł 21 – Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Administrator może dokonać cesji praw wynikających z Umowy na rzecz dowolnej strony trzeciej bez zgody Użytkownika.
 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub pozostające w związku z nim będą rozstrzygane ostatecznie przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie na podstawie Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania, przez arbitra lub arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 31 marca 2017 r.