Banery - dostępne formy reklamy w internecie, realizowane na Regiohurt.pl

Banery - dostępne formy reklamy w internecie, realizowane na Regiohurt.pl

Data publikacji: | Autor:

RegioHurt

Kampanie banerowe

Banery reklamowe to specyficzny rodzaj reklamy. Reklama "banerowa" nie może dominować nad innymi informacji. Jednak to ona przyciąga naszą uwagę najbardziej. Są ban­nery, na które nie zwra­camy uwagi. Są też takie, które nas dener­wują. Jednak wśród nich można spo­tkać także te, które przy­cią­gają klien­tów jak magnes. Pomimo tego, że nikt jesz­cze nie wymy­ślił prze­pisu na ban­ner ide­alny, ist­nieją pewne wska­zówki, które pomogą Twojej kam­pa­nii rekla­mo­wej sku­tecz­nie przy­cią­gnąć nowych klien­tów. Przedstawiamy naj­sku­tecz­niej­sze z nich, które oso­bi­ście przetestowaliśmy.

Zaprojektowanie dobrego ban­neru to sztuka wyraźnej komu­ni­ka­cji. Powinien dotyczyć tylko jednej rzeczy, z założenia powinien sprzedawać tylko jedną rzecz i robić to dobrze. Przemyśl, dlaczego klienci sięgną po Twój produkt, czym jest ta wyjatkowa rzecz, dla której klienci będą gotowi siegnąć po Twój produkt. Bezcenną rzeczą jaką daje reklama w internecie jest nieustanne testo­wa­nie i popra­wia­nie dobrych kre­acji, to naj­waż­niej­sza część sekretu praw­dzi­wej sku­tecz­no­ści. Coś co działa świet­nie dziś, już jutro może stra­cić na swej aktu­al­no­ści. Dlatego reklama online tak ulubiona jest w nowocześnie zarządzanych działach marketingu.

Efektywny baner inter­ne­towy to ten, pod dobrym adresem www.  Istotnym elementem kampanii banerowej jest odpowiednie dobranie witryny na której takie kampanie chcemy przeprowadzić. Ktoś powie że to banalne spostrzeżenie, ale nawet skuteczny baner reklamujący tampony, będzie sprzedawał słabo i miał słabe CTR na witrynie poświęconej oponom zimowym w której przebywają sami faceci.

Co dalej? Zasta­nów się gdzie w świecie online prze­bywa Twój wyma­rzony klient (tar­get). Na Twoje produkty, jest Klient w internecie, to że Ty ich nie kupujesz (bo je produkujesz) to nie znaczy że ktoś ich właśnie teraz nie szuka, pewnie szuka i chce go kupić. Kampanie banerowe mogą być czę­ścią Twojego inter­ne­to­wego planu mar­ke­tin­go­wego, Nie możesz docze­kać się, pracy nad sku­teczną kre­acją?

Oto, następny krok... Skontaktuj się z nami 

Co to jest CTR? Jest to współ­czyn­nik kli­kal­no­ści. Sposób w jaki mie­rzymy ilość klik­nięć w sto­sunku do ilo­ści wyświe­tleń reklamy. Gdy CTR wynosi np. 46% ozna­cza to, że na 1,000 ludzi, któ­rym wyświe­tla się reklama, 460 z nich w nią klika

 

 Dlaczego ludzie klikają? 39% ludzi klika w reklamy ponie­waż: a) Pokazują pro­dukt, któ­rymi byli zain­te­re­so­wani b) Przyciągnęły ich baner, zainteresował pro­duk­tem, któ­rego wcze­śniej nie uwzględniali.
 
Cena kampanii banerowej na stronie głównej
- baner główny 1175x340/ 699 zł netto/ miesiąc
- baner na dole strony 1175x340/ 499 zł netto/ miesiące
Nowość:
- BOX Producenta 1199 zł netto/ miesiąc

 

 

Przy wiążącym zamówieniu na reklamę banerową udzielamy następujące rabaty:

„przelinkowanie na własny e-Sklep lub stronę internetową“

  • od 6 miesięcy: 5%
  • od 12 miesięcy: 10%

„przelinkowanie na e-hurtownię na RegioHurt.pl

  • od 3 miesięcy: 20%
  • od 6 miesięcy: 50%

Dostepne formy reklamy